Aktgjykim dënues për veprën penale marrje ryshfetit

Aktgjykim dënues për veprën penale marrje ryshfetit