PRIRUČNIK ZA SUDIJE O KRIVIČNOM POSTUPKU

PRIRUČNIK ZA SUDIJE O KRIVIČNOM POSTUPKU

REĈ AUTORA

Priručnik za sudije o krivičnom postupku ima za cilj da pruţi praktičan material u vezi sa situacijama na koje sudije nailaze u svom radu. Priručnik obuhvata postupke propisane Zakonikom o Krivičnom Postupku. Cilj je da se pruţe detaljna uputstva u vezi sa ovim i drugim pitanjima koja se javljaju u Osnovnim Sudovima u Republici Kosovo.

Ova publikacija posebno će koristiti sudijama sa manje iskustva, ali i iskusnim sudijama moţe posluţiti kao koristan podsetnik o načinu na koji mogu da rešavaju rutinske zadatke, predlaţući kompleksna ili korisna polazišta koja se mogu primeniti u prvom susretu sa nekom konkretnom situacijom. Ovo je prvo izdanje priručnika za sudije koji rade na krivičnim predmetima. Kao takav, posluţiće kao izvor za dalje upućivanje za krivične postupke. Bez sumnje, ovi postupci i prakse razviće se vremenom. Vaţno je istaći da je osnovni materijal za ovaj priručnik Zakonik o Krivičnom Postupku.

Informacije i uputstva sadrţana u ovom priručniku samo su preporuke koje bi mogle biti adekvatne dreĎenim situacijama, ali nemaju za cilj da posluţe kao pravni autoritet.

Autori

 

/PRIRUČNIK ZA SUDIJE O KRIVIČNOM SRB for distribution